Circuït de Primera Acollida

El circuït de Primera Acollida s'organitza en un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència.

Per sol·licitar aquest servei de primera acollida cal estar empadronat a Vilafranca. El servei és gratuït i l’ofereix la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les administracions local i la cofinanciació del Fons Social Europeu.

Accessibilitat